Oprogramowanie do raportowania ESG, zarządzania strategicznego i HR

ESG I HR SMARTER!

Oprogramowanie do raportowania ESG, zarządzania strategicznego i personelem- wszystkie strategiczne
i operacyjne procesy zarządzania i gromadzenia danych do raportów zrównoważonego rozwoju w jednym miejscu.

Heuresis SmartManager® jest autorskim systemem do zdalnego zarządzania strategicznego, pracą i personelem opracowanym przez ekspertów z Heuresis.

Po 20 latach gromadzenia doświadczeń w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju personelu, poprawy produktywności i zarządzania jakością, opracowaliśmy kompleksowy system, wsparty narzędziem informatycznym, służący managerom do zarządzania strategicznego, monitorowania postępów w realizacji poszczególnych celów, projektów i przedsięwzięć zgodny ze standardami ESRS.

Co możesz zrobić na platformie?

 • Ustawić swoje cele ESG i biznesowe oraz monitorować postęp w ich realizacji
 • Zarządzać projektami i zadaniami alokując zadania do osób o odpowiednich kompetencjach lub których kompetencje chce firma rozwijać
 • Uzyskać informację o obłożeniu czasowym poszczególnych pracowników administracyjnych i merytorycznych
 • Uzyskać informację o poziomie kompetencji osób i poszczególnych zespołów
 • Zarządzać dokumentacją w firmie i precyzyjnie, bez generowania zawału informacyjnego, udzielać dostępu pracownikom do dokumentacji firmowej i związanej z wykonywanymi zadaniami
 • Łatwo wdrażać nowych pracowników do pracy (ustrukturyzowany proces onboardingu) lub do nowych zadań zawodowych
 • Uzyskać informację o zastępowalności (poliwalencji) osób o poszczególnych kompetencjach
 • Poprawić komunikację strategiczną i zadaniową
  w firmie
 • Dopasować szkolenie, konferencję, itp. do potrzeb pracownika
 • Zbudować plan szkoleń
 • Ocenić skuteczność szkoleń
 • Zbudować bazę użytecznych narzędzi szkoleniowych i testowych dla poszczególnych grup pracowników
 • Sprawdzić i zweryfikować wytyczne do pracy na danym stanowisku
 • Przygotowywać oraz analizować na bieżąco raporty procesów i działań firmy, w tym gromadzić i analizować dane do raportowania ESG
 • Na wbudowanej platformie elearningowej łatwo i prosto budować szkolenia e-learningowe
 • Zarządzać szkoleniami e-learnigowymi
 • Prowadzić szkolenia elerningowe i szkolenia live w jednym narzędziu
  i miejscu


Jakie korzyści wniesie Heuresis SmartManager® do Twojej firmy?

Skupi wszystkie procesy zarządzania strategicznego oraz zasobami ludzkimi w jednym miejscu

System pozwala zintegrować i analizować wszystkie istotne informacje dotyczące pracowników i jakości wykonywanej przez nich pracy.

Zastąpi kilka aplikacji w jednej

SmartManager® łączy w sobie funkcje zarządzania strategicznego, projektami, zadaniami, kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi, strukturą organizacji, dokumentacją, wiedzą, uczeniem się i rozwojem oraz danymi do ESG.

Umożliwi trafne decyzje personalne oparte o mierzalne wskaźniki

W system wpisane są zestawy wskaźników, które kwantyfikują poszczególne cele i zadania oraz kapitał ludzki w firmie. Są to idealne narzędzia do podejmowania decyzji o awansach, premiowaniu lub dyscyplinowaniu pracowników.

Ułatwi monitorowanie postępów

System umożliwia automatyczne monitorowanie postępów w realizacji poszczególnych celów i bieżące gromadzenie danych do raportowania ESG.

Zapewni dostępność informacji

System SmartManager® dostępny jest o każdej porze dnia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Podniesie motywację i zaangażowanie

Dzięki wdrożonym ścieżkom rozwoju kompetencji powiązanymi z zadaniami podnosi motywację do realizowania zadań o wyższym stopniu skomplikowania oraz wskazuje możliwości indywidualnego rozwoju.

Ograniczy konflikty personalne

Jasno stawiane wymagania oraz wzrost kompetencji kadry managerskiej w komunikowaniu zasad działania i współpracy wpływa na ograniczenie liczby konfliktów, których źródłem jest często niejasna lub niepełna komunikacja.

Ułatwi raportowanie strategii ESG

System SmartManager® jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju- umożliwia zbudowanie i raportowanie strategii ESG.


Z jakich elementów składa się system?

Cele strategiczne, operacyjne, projekty i zadania

zarządzanie strategią, projektami i zadaniami w firmie

Standardy jakości wykonywanych zadań

dla występujących w firmie ról zadaniowych

Dokumenty, maszyny, urządzenia i oprogramowanie

gromadzi dokumentację organizacyjną wykorzystywaną do realizacji zadań

Struktura organizacyjna, stanowiska

które budowane są z różnych kombinacji ról zadaniowych

Profile stanowiska pracy

elastycznie modelowane w odpowiedzi na potrzeby biznesowe

Profile zadań i kompetencji pracowników

elastycznie modelowane w odpowiedzi na potrzeby biznesowe

Ocena kompetencji pracowników

poziomy wymagany, samoocena i osiągnięty

Moduł analityczny

wskaźniki ilustrujące zmieniający się sytuację strategiczną i operacyjną firmy oraz indywidualny, zespołowy, wydziałowy i organizacyjny bilans kompetencji.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem

umożliwia dopasowanie szkolenia lub np. coachingu precyzyjnie do potrzeb pracownika, zbudowaniu planu szkoleń oraz informowania o nadchodzących szkoleniach.

Platforma elearningowa

umożliwia przechowywanie i budowanie szkoleń elearningowych oraz prowadzenie szkoleń live, budowanie testów i narzędzi aktywizujących uczestników szkoleń.

Wszechstronne
i zróżnicowane, łatwo dostępne raporty strategiczne, HR i ESG
w potrzebnych przekrojach danych

dzięki wprowadzonym danym umożliwia tworzenie zakresów czynności zarówno dla stanowisk jak i poszczególnych pracowników.

Zarządzanie wiedzą

gromadzi wiedzę związaną z realizowanymi projektami, celami, zadaniami i unikalnymi kompetencjami poszczególnych osób.


Dlaczego warto używać naszego systemu do ESG i HR?

Jesteśmy konsultantami z doświadczeniem w zarządzaniu, dlatego przygotowana platforma jest bardzo intuicyjna, kompleksowa i praktyczna

Mamy prawie 20 lat doświadczenia w doskonaleniu zarządzania strategicznego, jakością i produktywnością oraz rozwoju personelu.

Posiadamy zespół wdrożeniowy złożony z ekspertów od zarządzania strategicznego, HR, prawa, poprawy produktywności oraz it

Od samego początku wspieramy cały proces wdrożenia u klientów

Wiemy, że największe problemy polegają na tym, żeby ludzie w danym narzędziu pracowali, a w przełamywaniu takich oporów jesteśmy ekspertami


Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń lub skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza:

Formularz kontaktowy

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania HR (Human Resources Management System, HRMS) przynosi liczne korzyści zarówno dla działu HR, jak i dla całej organizacji. Oto kilka kluczowych korzyści:

1. Automatyzacja procesów HR

 • Zwiększenie efektywności: Oprogramowanie HRMS automatyzuje rutynowe zadania, takie jak rekrutacja, onboarding, zarządzanie danymi pracowników, naliczanie płac i monitorowanie czasu pracy, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.
 • Redukcja błędów: Automatyzacja procesów minimalizuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

2. Centralizacja danych HR

 • Łatwy dostęp do informacji: Wszystkie dane HR są przechowywane w jednym systemie, co ułatwia dostęp do informacji i poprawia ich dokładność oraz aktualność.
 • Lepsza analiza danych: Zcentralizowane dane umożliwiają lepsze raportowanie i analizę, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

3. Zarządzanie talentami

 • Rekrutacja i selekcja: Systemy HRMS często zawierają moduły do zarządzania rekrutacją, które automatyzują procesy rekrutacyjne, wspierają ocenę kandydatów i umożliwiają efektywniejsze zarządzanie bazą talentów.
 • Rozwój i szkolenia: Oprogramowanie pomaga zarządzać programami szkoleniowymi i rozwojowymi, śledzić postępy pracowników i identyfikować luki kompetencyjne.

4. Poprawa komunikacji i zaangażowania pracowników

 • Portale pracownicze: Portale samoobsługowe umożliwiają pracownikom dostęp do własnych danych, składanie wniosków o urlopy, przeglądanie harmonogramów i zgłaszanie nieobecności bez konieczności angażowania działu HR.
 • Feedback i oceny: Moduły do zarządzania wynikami pracy umożliwiają regularne przeprowadzanie ocen pracowniczych, zbieranie feedbacku i planowanie rozwoju kariery.

5. Zgodność z przepisami

 • Aktualizacja przepisów: Oprogramowanie HRMS jest na bieżąco aktualizowane o zmiany w przepisach prawa pracy, co pomaga firmie utrzymać zgodność z obowiązującymi regulacjami.
 • Bezpieczeństwo danych: Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami chronią wrażliwe dane pracowników przed nieautoryzowanym dostępem.

6. Optymalizacja kosztów

 • Redukcja kosztów administracyjnych: Automatyzacja i centralizacja procesów HR zmniejszają koszty związane z administracją personalną.
 • Efektywne zarządzanie zasobami: Lepsza analiza danych umożliwia optymalne planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie budżetu HR.

7. Wspieranie strategicznych decyzji biznesowych

 • Analiza i raportowanie: Oprogramowanie HRMS dostarcza zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe, które pomagają w monitorowaniu kluczowych wskaźników HR i wspierają strategiczne decyzje.
 • Planowanie zatrudnienia: Dzięki analizie danych demograficznych i trendów zatrudnienia, HRMS pomaga w planowaniu przyszłych potrzeb kadrowych i strategii rekrutacyjnych.

Podsumowując, oprogramowanie do zarządzania HR przynosi znaczne korzyści poprzez automatyzację procesów, centralizację danych, poprawę komunikacji i zaangażowania pracowników, zapewnienie zgodności z przepisami, optymalizację kosztów oraz wsparcie strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej zarządzać swoimi zasobami ludzkimi i lepiej realizować swoje cele biznesowe.