Erasmus+

"WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW ZE SZKOŁAMI PROWADZĄCYMI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
NA PRZYKŁADZIE LABORATORIÓW KOMPETENCJI WE WŁOSKICH SZKOŁACH"

ERASMUS+ KA210-VET - Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekt realizujemy przez 12 miesięcy: od 09.05.2022 do 08.05.2023

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 30 000 EURO

Cel projektu


Celem ogólnym projektu jest zdobycie wiedzy na temat narzędzi służących rozwojowi współpracy pomiędzy edukacją a pracodawcami poprzez zapoznanie się z metodą laboratorium kompetencji we włoskiej instytucji edukacyjnej - przykładem sprawdzonej metody kształcenia dualnego. Raport końcowy będzie zawierał informacje na temat metody oraz rekomendacje do jej stosowania w Małopolsce. Wizyta studyjna Polaków we Włoszech pozwoli na zbudowanie grupy ambasadorów tego rozwiązania.

Wyznaczyliśmy trzy główne cele projektu:

 • Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół kształcenia zawodowego w zakresie dostosowywania programu kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku i polskich przedsiębiorców na przykładzie włoskiego laboratorium kompetencji VET.
 • Podniesienie kompetencji dyrektorów HR firm przemysłowych w zakresie współpracy i dialogu z edukacją oraz nadawania jej kierunku rozwoju.
 • Podniesienie kompetencji dyrektorów generalnych firm przemysłowych w zakresie współpracy i dialogu z edukacją oraz nadawania jej kierunku rozwoju.

Realizując działania projektowe chcemy nadać kierunek, pomóc zrozumieć zależności, dać wiedzę i umiejętności uczestnikom projektu w zakresie współpracy instytucji edukacyjnych z biznesem. Wszystko po to, aby mogli oni samodzielnie nawiązywać współpracę na linii firma-szkoła, co zwiększy szanse młodych ludzi na zatrudnienie i przyczyni się do wzrostu kapitału pracowniczego w małopolskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą uczestnikom na zapewnienie jakości i lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy - co bezpośrednio wiąże się z głównym priorytetem projektu.

W trakcie trwania projektu uczestnicy dwukrotnie wypełnią kwestionariusz, aby zweryfikować poziom wiedzy - przed i po udziale w wizytach studyjnych we Włoszech. Celem jest zwiększenie wskaźnika wiedzy o min. 80%.

Naszą misją jest rozwój sektora VET, polepszenie jakości kształcenia, urozmaicenie oferty edukacyjnej, wzrost kompetencji przedstawicieli tego sektora, a także otwarcie drzwi do współprac z małopolskimi firmami przemysłowymi - które pozwolą dyrektorom tych firm na wzrost kapitału pracowniczego.

O naszym Partnerze


Heuresis pełni rolę lidera tego projektu, realizujemy go we współpracy z Partnerem z Włoch - firmą Novareckon.

Novareckon to innowacyjna firma z sektora MŚP oraz spółką spin-off włoskiego uniwersytetu publicznego. Novareckon
pozyskuje i pomaga tworzyć wiedzę na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych oraz rozpowszechnia ją wśród
interesariuszy, takich jak instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit i obywatele. Umiejętności, które mogą być aktywowane przez Novareckon dotyczą w szczególności zarządzania wiedzą, rozwoju narzędzi i platform ICT,
otwartych innowacji, analizy wpływu i opłacalności, kursów i szkoleń zorientowanych na pracę, wykorzystania i planów
biznesowych, rozpowszechniania na poziomie UE.

Od 2011 roku firma Novareckon stworzyła rozległą międzynarodową sieć organizacji partnerskich, która obejmuje szeroki wachlarz instytucji i przedsiębiorstw z całej Unii Europejskiej, EOG i innych krajów. Sieć Novareckon ma charakter ponadsektorowy i obejmuje podmioty zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Rekrutacja do projektu ruszyła!


W ramach projektu weźmiemy udział w wizycie studyjnej w dwóch włoskich szkołach kształcenia zawodowego. Wyjazd do Włoch odbędzie się w dniach 9-12 listopada 2022 r. Udział w wizycie studyjnej to główny punkt projektu. To właśnie podczas tej aktywności odbędzie się wymiana wiedzy i spostrzeżeń, poznanie dobrych praktyk, pozyskanie świeżego spojrzenia na korzyści płynące ze współpracy szkoła-biznes. Naszym celem jest wpłynięcie na wzrost wiedzy i świadomości wśród przedstawicieli sektora biznesu i edukacji - wierzymy, że udział w wyjeździe uatrakcyjni proces pozyskiwania wiedzy oraz że wpłynie na rozwój współpracy między polskimi szkołami kształcenia zawodowego a firmami szkoleniowymi. Pomoże to rozwiązać problem z pozyskiwaniem kapitału pracowniczego w firmach przemysłowych, wpłynie pozytywnie na zatrudnialność młodzieży, ale i uatrakcyjni sektor VET - bo dzięki świadomości oraz nawiązywaniu kontaktów z firmami, szkoły będą w stanie lepiej dopasować aktywności edukacyjne do realnych potrzeb rynku.

Szkoły, w których zrealizujemy wizyty studyjne

 • Techniczny Instytut Przemysłowy "Omar"
  Obecnie kursy prowadzone w Instytucie to: ekspert chemii, elektrotechniki i automatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz mechaniki.
  "Zajęcia w instytucie są ściśle związane z innowacjami dydaktycznymi i technologicznymi. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie poznają pojęcia i koncepcje przydatne w przyszłości, miejscem, w którym uczą się żyć, planować swoje wybory, a przede wszystkim poznawać siebie i nawiązywać relacje z innymi ludźmi."
  Strona internetowa Instytutu: https://www.itiomar.it/lang/eng.htm
 • Instytut Zawodowy "G. Ravizza"
  Obecnie kursy prowadzone w Instytucie to: usługi w zakresie żywności, wina i hotelarstwa, usługi handlowe, usługi socjalne i zdrowotne.
  "Nasza szkoła działa w ramach porozumienia i konwencji z podmiotami i instytucjami działającymi na terenie Novary, w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do rozumienia i stosowania innowacji krajowego i europejskiego rynku pracy. Kształcenie empiryczne, połączone ze specyficznym przygotowaniem, pozwala naszym absolwentom na wzbogacenie życiorysu oraz zyskowne i aktywne wejście w świat pracy, lub kontynuowania ścieżki edukacyjnej na studiach wyższych.
  Strona internetowa Instytutu: https://ipsravizza.edu.it/

Grupy docelowe naszego projektu:

 1. Dyrektorzy_rki generalni firm przemysłowych z Małopolski, którzy wyrażają potrzebę wzmacniania i powiększania kapitału pracowniczego i chcą podjąć działania skutkujące wzrostem liczby zatrudnionych pracowników.
 2. Dyrektorzy_rki HR firm przemysłowych z Małopolski, którzy wyrażają potrzebę wsparcia w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz widzą potencjał, sens i chcą nawiązywać stałą współpracę z instytucjami edukacyjnymi kształcenia zawodowego.
 3. Dyrektorzy_rki szkół średnich kształcenia zawodowego z Małopolski, którzy wyrażają potrzebę wyznaczania ścieżek rozwojowych w zakresie zawodowym wśród uczniów szkół średnich kształcenia zawodowego oraz chcą podjąć działania skutkujące wzrostem kompetencji specjalistycznych uczniów, przygotowujących ich do podjęcia zawodu.

Do projektu zaprosimy po 2 przedstawicieli powyższych grup docelowych, łącznie 6 uczestników.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego


Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na wizytę studyjną

Regulamin uczestnictwa w wizycie studyjnej we Włoszech region Novarra w dniach 9-12.11.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konferencji Zarządzanie nowoczesną instytucją edukacyjną Podejścia, Metody, Narzędzia w dniu 6 marca 2023 r. w Krakowie iLAB

Zarządzanie nowoczesną instytucją edukacyjną

Podejścia, Metody, Narzędzia