Edukacja - EOG

Projekt o nazwie „Jakość w edukacji w sektorze kształcenia zawodowego” korzysta z dofinansowania o wartości
201 000 Euro. Kwota w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021,
tj. 170 834.7 Euro oraz w 15% z budżetu państwa, czyli 30 147.3 Euro. Celem projektu, który będziemy realizować z partnerem norweskim Easy Learning Solutions jest przygotowanie narzędzi edukacyjnych wspierających rozwój kultury jakości w instytucjach edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2022 – czyli 2 lata.

Czym są fundusze EOG


Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej na stronie MF EOG: https://eeagrants.org/

Cel projektu


Celem projektu „Jakość w edukacji w sektorze kształcenia zawodowego” jest przygotowanie narzędzi edukacyjnych wspierających rozwój kultury jakości w instytucjach edukacyjnych.

Potrzeba projektu wynika z transformacji edukacji zawodowej opartej na procesie do odpowiadającej na potrzeby realizowanych zadań zawodowych. Przygotowane zostaną standardy wymagań zawodowych, kompetencji i walidacji dla 3 ról zawodowych w edukacji (manager jakości, manager projektów i trener) oraz materiały dydaktyczne blended-learning kształtujące niezbędne kompetencje.

Ogółem przygotowanych zostanie 224 h materiałów (112 h po polsku i 112 h po angielsku) uwzględniających jakość w instytucjach edukacyjnych. Przygotowane materiały będą przetestowane przez 16 uczestników szkoleń z 4 polskich instytucji edukacyjnych. Rezultaty projektu będą konsultowane z interesariuszami w trakcie jego trwania, a ostateczne rezultaty zostaną przedstawione w podręczniku i podczas 2 seminariów. Narzędzia zostaną częściowo udostępnione na licencji OER i ułatwią wdrażanie w instytucjach edukacyjnych kultury jakości.

Współpraca


Przy projekcie będziemy współpracować z norweską firmą Easy Learning Solutions. Powstała ona w 2005 roku i oferuje usługi konsultingowe projektów związane z opracowaniem i wdrożeniem metod uczenia opartych na ICT. Pracownicy mają szeroką sieć kontaktów z sektorem przemysłu w Europie oraz duże doświadczenie w tworzeniu międzynarodowych projektów związanych ze szkoleniem zawodowym.

Oczekiwane rezultaty projektu

Standardy dla trzech ról zawodowych (manager jakości, manager projektów, trener)

W tym:

 • standard wymagań w odniesieniu do zadań w roli zawodowej
 • opis kompetencji
 • narzędzia walidacji kompetencji
 • curiculum: ramowy program nauczania językiem efektów uczenia

Narzędzia do blended-learning

 • E-learning - w tym nauka na komputerze, tabletach i na telefonie w postaci pigułek wiedzy .
 • Szkolenia stacjonarne: scenariusz, ćwiczenia wraz z instrukcją dla managerów projektów, skrypty dla uczestników (skorelowane z e-learningiem).

Podręcznik jakości VET

Raport z wdrożenia zawierający: wyniki przeprowadzonych badań walidacyjnych i ewaluacyjnych oraz opisem procesu wdrożenia. Podręcznik z dobrymi praktykami z całości projektu: procesu wdrażania testowego w firmach, zsyntetyzowane materiały ze standardów, próbki materiałów dydaktycznych i kryteriów i narzędzi walidacji kompetencji.