Program operacyjny - Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów Przedsiębiorstwa HEURESIS na rynkach międzynarodowych.

Cel projektu: promowanie produktów branży IT/ITC, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 300 100.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 255 085.00 PLN

Beneficjent: HEURESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ