Rozwój kadry PO WER

„Podniesienie kompetencji kadry Heuresis w zakresie ICT w edukacji dorosłych”
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
(PO WER 2014-2020)

Projekty mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizujemy przez 24 miesiące: od 31.12.2020 do 30.12.2022

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 76 007,51 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji:
94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Cel projektu


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób zarządzających i kadry merytorycznej w zakresie budowania i wykorzystywania e-learningu oraz narzędzi technologicznych do optymalizacji i podnoszenia efektywności realizowanych programów blended-learning dla osób dorosłych.

Cel dodatkowy obejmuje nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń z organizacjami europejskimi wykorzystującymi do uczenia ludzi dorosłych nowe narzędzia technologiczne.

Cele bezpośrednie obejmują aktualizację wiedzy i rozwój umiejętności zespołu merytorycznego, kadry zarządzającej i kadry technicznej:

  • nabycie wiedzy przez kadrę zarządzającą, merytoryczną i techniczną w zakresie nowoczesnych technik uczenia ludzi dorosłych z wykorzystaniem e-learningu, ale także innych narzędzi technologicznych, takich jak social media, gry, itp.
  • rozwój umiejętności budowania lekcji e-learningowych i programów nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  • przygotowanie merytoryczne do dopasowania e-learningu do obecnych trendów i potrzeb ludzi dorosłych.
  • pozyskanie partnerów międzynarodowych i wejście z naszą ofertą edukacyjną na rynki europejskie.

Projekt umożliwi nam zdobycie wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do opracowania e-learningu i blended-learningu aktualnego w obszarze merytorycznym i technologicznym.

O projekcie


Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowany jest w IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach projektu PO WER dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową w programie Erasmus+ Akcja KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” dla danego konkursu wg listy rankingowej.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów składanych w programie Erasmus+ dla Akcji KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” w ramach konkursów wniosków w latach 2018, 2019, 2020.

Dofinansowanie projektu obejmuje wsparcie w formie ryczałtu na pokrycie kosztów podróży, utrzymania uczestnika podczas pobytu zagranicznego, ewentualnej opłaty za uczestnictwo w kursie oraz wsparcia organizacyjnego (środki na przygotowanie do mobilności, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów, upowszechnianie oraz inne koszty realizacji projektu). W przypadku uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym osób z niepełnosprawnością możliwy jest udział osób towarzyszących.

NASZE MOBILNOŚCI


W ramach projektu w 2022 roku planujemy odbyć 9 mobilności do europejskich państw.
Wybrane tematy szkoleń:

  • Towards E-learning: Online Course Development
  • Innovative Teaching Methods for Powerful Learning: Blended Learning & Flipped Classroom
  • Designing disruptive experiences - VR, AR and Gamification!
  • Integrating ICT and new technologies into teaching and education

Film z wyjazdu do Barcelony:

RAPORTY UCZESTNIKÓW: