EOG: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w VET

Projekt o nazwie "Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET" korzysta z dofinansowania o wartości 174 086,00 EUR. Pełna kwota przyznanego dofinansowania w 85%
współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Celem projektu, który będziemy realizować z partnerem norweskim Easy Learning Solutions jest doskonalenie jakości instytucji VET poprzez poprawę jakości zarządzania i kompetencji osób zarządzających oraz dostarczenie narzędzi zdalnego zarządzania systemami edukacyjnymi, zasobami, w tym rozwoju kompetencji zgodnie z wymaganiami EQVET.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2022 do 29 grudnia 2023 – czyli 2 lata.

Czym są fundusze EOG


Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej na stronie MF EOG: https://eeagrants.org/

Cel projektu


Celem projektu "Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET" jest doskonalenie jakości instytucji VET poprzez poprawę jakości zarządzania i kompetencji osób zarządzających oraz dostarczenie narzędzi zdalnego zarządzania systemami edukacyjnymi i zasobami, w tym rozwoju kompetencji zgodnie z wymaganiami EQVET.

Projekt odpowiada na potrzeby wynikające z pandemii i gwałtownej transformacji edukacji w kierunku nauczania zdalnego i hybrydowego realizowanego przez rozproszone zespoły edukatorów. Badania wskazują, że niektóre rozwiązania wymuszone pandemią pozostaną w edukacji - w szczególnosci edukacja hybrydowa i zdalna. Wymusza to uwzględnienie cyfrowych rozwiązań do zarządzania zadaniami, jakością i personelem.

Wyniki badań i raportów dotyczących rynku oraz sektora edukacji prowadzą do następujących wniosków:

 • sektor VET potrzebuje praktycznych wskazówek i narzędzi umożliwiających zarządzanie zasobami ludzkimi w rozproszonych i hybrydowych zespołach
 • w sektorze edukacji VET konieczne jest wdrażanie rozwiązań cyfrowych i edukacji distance learning do szybkiego przeorganizowania modelu biznesowego i
  sposobów działania
 • wdrażanie kultury projakościowej w sektorze edukacji VET wymaga dostarczenia narzędzi cyfrowych ułatwiających stymulowanie orientacji na efekty uczenia i jakość zarządzania personelem
 • kompetencje osób zarządzających edukacją zdalną są niewystarczające.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej sposobu organizacji pracy w firmach i instytucjach edukacyjnych.


Wyniki ankiety umożliwią nam przygotowanie programu szkoleniowego przeznaczonego dla instytucji edukacyjnych, skupionego na rozwijaniu profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Link do ankiety:https://forms.office.com/r/vRZCu5GCnv

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Działania w projekcie


 1. Przeprowadzenie analizy potencjału technologicznego otoczenia i wnioskodawcy, w kontekście projektowania narzędzi do cyfrowego zarządzania oraz zmapowanie kluczowych procesów i sposobów ich realizacji w instytucjach edukacyjnych.
 2. Przygotowanie 4 szkoleń e-learningowych do cyfrowego ZZL w instytucjach VET, zgodnego z gradacyjnym systemem EQF - łącznie 32h w języku polskim i angielskim.
 3. Przygotowanie programu informatycznego do zdalnego ZZL w instytucjach VET, jako praktycznego wdrożenia podejścia do ZZL ujętego w e-learningu, do wykorzystania w instytucjach VET.
 4. Testowe wdrożenie narzędzi w 5 instytucjach VET w Polsce oraz testowanie e-learningu przez 120 osób z edukacji VET.
 5. Raport z wdrożeń uwzględniający realizację e-learningu i pracę w aplikacji na 4 poziomach efektywności szkoleń Kirkpatricka oraz pod kątem trwałości, skuteczności, przyjazności i użyteczności.

Współpraca


Przy projekcie współpracujemy z norweską firmą Easy Learning Solutions. Powstała ona w 2005 roku i oferuje usługi konsultingowe projektów związane z opracowaniem i wdrożeniem metod uczenia opartych na ICT. Pracownicy mają szeroką sieć kontaktów z sektorem przemysłu w Europie oraz duże doświadczenie w tworzeniu międzynarodowych projektów związanych ze szkoleniem zawodowym.

Planowane rezultaty projektu


Narzędzia
distance-learning

Powstanie program e-learningowy obejmujący 4 tematy:

 1. Tworzenie profili kompetencyjnych zgodnie z EQF i EQVET
 2. Budowanie narzędzi do oceny kompetencji i personelu
 3. Budowanie narzędzi do rozwoju kompetencji
 4. Zarządzanie celami i zadaniami, zgodnie z EQF w edukacji VET

Planowane jest przygotowanie ogółem 32 godzin e-learningu, po 8 do każdego zagadnienia – program szkolenia wraz z narzędziami do distance-learning.

Oprogramowanie do zdalnego ZZL
w instytucjach VET

Przygotowanie programu informatycznego do ZZL w instytucjach VET, jako praktycznego wdrożenia podejścia do ZZL ujętego w e-learningu, do wykorzystania w instytucjach VET.
Moduły programu zostaną ostatecznie ustalone po przygotowaniu raportu z mapowania.

Raport ze skutecznosci szkoleń i
projektu

Raport z wdrożeń uwzględniający realizację e-learningu i pracę w aplikacji na 4 poziomach efektywnosci szkoleń Kirkpatricka oraz pod kątem trwałości, skuteczności, przyjazności i użyteczności

RAPORT DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Link do ankiety: https://forms.office.com/r/vRZCu5GCnv

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn. Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi w edukacji VET

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET” finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (numer projektu: EOG/21/K3/W/0031).

Link do ogłoszenia oraz dokumentacji postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125909

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dnia 06.10.2022 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych w ogłoszonym przez nas przetargu pn. „Aplikacja do cyfrowego zarządzania zasobami ludzkimi w edukacji VET”.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET” finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (numer projektu: EOG/21/K3/W/0031).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zapraszamy na bezpłatną konferencję

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Forma hybrydowa z pełnym udziałem uczestników zdalnych!

Jak wygląda wdrażanie SZTUCZNEJ INTELIGENCJI w naszym kraju? Czy daleko nam do innych krajów Europy i Świata? Jakie SZANSE a jakie ZAGROŻENIA niesie za sobą AI?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas Konferencji nt.: ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ INSTYTUCJĄ EDUKACYJNĄ VET

AI & EDU DOSTĘPNE NARZĘDZIA

Konferencja realizowana w ramach projektu „Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET” finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (15% z budżetu Państwa)

On-line i Kraków, 5 lipca 2023 r.

w godz.10:30 - 14:30

GRUDNIOWE KONFERENCJE

Zapraszamy na bezpłatną konferencję

STRATEGIA ESG - nowe perspektywy

DLA KOGO?

Właścicieli/Akcjonariuszy

CEO dużych, średnich i małych firm

Dyrektorów finansowych i księgowych

Menadżerów HR

Biur zarządu

Kraków, 6 grudnia 2023 r.

Klaster Innowacji UMK, ul. Zabłocie 20

w godz. 10:00 -14:30

KONFERENCJA 14 GRUDNIA 2023 R.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję

ZARZĄDZANIE PERSONELEM I RELACJAMI W EDUKACJI

Szkolenie idealnie skrojone dla Kadry Menadżerów Edukacji - nie czekaj zapisz się!

Co mamy dla Ciebie?

 1. Zastanowimy się nad mocnymi stronami i wyzwaniami w zarządzaniu edukacją
 2. Zaprezentujemy Ci narzędzie, które umożliwia zarządzanie personelem w edukacji zgodnie z poziomami kompetencji zawodowych EQF i WRL
 3. Poznasz źródła finansowania nowych inicjatyw edukacyjnych w ramach FRSE
 4. Dowiesz się jak doskonalić kompetencje pracowników edukacji

Kraków, 14 grudnia 2023 r.

iLAB Kraków

 • forma hybrydowa

w godz. 10:00 -14:30