MBA Strategiczne Zarządzanie HR

Jedyne takie studia w Polsce, po ukończeniu których otrzymasz nie tylko certyfikat MBA, ale również międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®, potwierdzający Twoje kwalifikacje na całym świecie.

JEDYNE STUDIA DLA HR PRZYGOTOWUJĄCE DO ESG I LUKI PŁACOWEJ (RAPORTOWANEJ PRZEZ HR)!

Wraz z Wrocławską Akademią Biznesu we Wrocławiu zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych: MBA Strategiczne Zarządzanie HR.

Rekrutacja trwa. Więcej informacji poniżej. Wkrótce zostaną podane terminy zjazdów.

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: online lub hybrydowo (na kanale MS Teams)
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

MBA Strategiczne Zarządzanie HR to kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają słuchaczy w kwalifikacje HR Managera MBA. Studia podyplomowe HR Managera

CEL STUDIÓW

Celem tego kierunku MBA Strategiczne Zarządzanie HR jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR oraz managerów najwyższego szczebla. Studenci w praktyczny sposób zapoznają się z wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Program studiów obejmuje 2 semestry, podczas których realizowane się zagadnienia zarządcze oraz HR. Nadrzędnym założeniem jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanej kadry managerskiej wyposażonej w praktyczne i skuteczne narzędzia zarządcze do współtworzenia strategii personalnej w organizacji, HR Manager MBA. Celem studiów jest koncentracja na zagadnieniach praktycznych, opartych na rzeczywistych wyzwaniach zarządzania kapitałem ludzkim i studiach przypadków wynikających z doświadczenia merytorycznego oraz biznesowego ekspertów prowadzących zajęcia.

Główne korzyściW szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje (zamiast trzech semestrów, uczysz się tylko 2 semestry + lekcje e-learningowe).


Nauka tylko metodą warsztatową – żadnych nudnych wykładów. Zajęcia są przygotowane przez praktyków dla praktyków.


Otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute® – jesteśmy wyłącznym partnerem upoważnionym do przeprowadzenia certyfikacji w Polsce i Europie.


Zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu zarządzania w zakresie ogólnym oraz wiedzę specyficzną w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności związaną z zarządzaniem organizacją opartą na wiedzy.


Pozyskasz nowoczesne narzędzia do mierzalnego i efektywnego budowania, kształtowania i realizowania polityki personalnej w przedsiębiorstwach.


Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME.


Studia pozwolą zaadoptować i przejawiać adekwatne do nowoczesnego HRM kompetencje społeczne oraz nauczyć kształtowania postaw zaangażowania, współpracy oraz odpowiedzialności.


Doświadczysz najważniejszych procesów grupowych.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób pełniących funkcje managerów najwyższego szczebla, którzy pragną efektywnie zarządzać personelem w turbulentnym otoczeniu
 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania personelem, działami HR lub pełniących funkcje HR Business Partnera w organizacjach
 • osób przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze związane z rolami w HR
 • osób planujących zmianę ścieżki zawodowej, np. z ogólno-zarządczej na ścieżkę HRM
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze,
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.

Ogólny opis efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania w zakresie ogólnym oraz wiedzę specyficzną w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności związaną z zarządzaniem organizacją opartą na wiedzy, funkcjonującą w nieprzewidywalnym otoczeniu VUCA, rolą managerów różnych szczebli, kierowaniem, przywództwem (z uwzględnieniem stylów przywódczych) zarządzaniem zmianą, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, podnoszeniem kompetencji organizacji i jednostek z uwzględnieniem poszczególnych metod rozwojowych, oraz podatkowych zasad zarządzania finansowego, aspektów związanych z rekrutacją i polityka rekrutacyjną, zagadnieniami prawa pracy, nowoczesnymi narzędziami do mierzalnego i efektywnego budowania, kształtowania i realizowania polityki personalnej w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany i posiada umiejętności praktyczne do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME. Odbyte studia pozwolą zaadoptować i przejawiać adekwatne do nowoczesnego HRM kompetencje społeczne oraz nauczyć kształtowania postaw zaangażowania, współpracy oraz odpowiedzialności.

Absolwent posiada wiedzę:

Absolwenci posiadają wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania, przywództwa, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów oraz planowania i zarządzania polityką personalną w organizacji z uwzględnieniem uwarunkować rynkowych i prawnych oraz w odniesieniu do wskaźników efektywności i mierzalności. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również doświadczy najważniejszych procesów grupowych.

Absolwent posiada umiejętności:

 • w zakresie stosowania procedury zarządzania firmą w środowisku VUCA i zgodnie z ESG,
 • w zakresie realizacji podstawowych i zaawansowanych funkcji managerskich i liderskich w obszarze zarządzania personelem,
 • w zakresie zarządzania zmianami reaktywnie i proaktywnie
 • budowania budżetów dla kosztów pracy
 •  analizowania kosztów pracy
 • budowania strategii zarządzania personelem w instytucji w otoczeniu VUCA
 • planowania kapitału ludzkiego w organizacji w tym planowanie budżetu kompetencji
 • identyfikowania adekwatnych do potrzeb instytucji narzędzi do zdalnego zarządzania pracą
 • identyfikowania trudnych stanów psychicznych pracowników i podejmowania podstawowych trawnych interwencji,
 • wdrażania narzędzi stymulowania dobrostanu
 • wdrażania narzędzi do rozwijania personelu adekwatnie do potrzeb organizacji

Program

Program kształcenia dla studiów podyplomowych obejmuje ogółem 30 punktów ECTS możliwych do uzyskania w trakcie 2 semestrów realizowanych w formie studiów niestacjonarnych. Plan studiów obejmuje całkowity nakład pracy słuchacza niezbędny do uzyskania wszystkich przyjętych efektów uczenia się, uwzględnia uczestnictwo w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału słuchaczy i prowadzących zajęcia oraz samodzielną pracę własną.

Zasadniczą częścią opracowanego programu kształcenia jest plan studiów. Zamieszczony plan jest semestralnym zestawieniem przyjętych rozwiązań, dostosowany do wymagań w zakresie systemu punktów ECTS. We Wrocławskiej Akademii Biznesu jest stosowany Europejski System Transferu i Akumulacji punktów (ang. ECTS), który jest przyjętym i stosowanym systemem ukierunkowanym na studenta (słuchacza) i opartym na ocenie nakładu pracy studenta (słuchacza) do osiągnięcia efektów uczenia się dla danego programu studiów.

                    W projektowaniu programu kształcenia przyjęto, że punkty ECTS można uzyskać dopiero po zakończeniu wymaganej pracy i odpowiedniej ocenie osiągniętych efektów uczenia się. Efekty uczenia się to zestawy kompetencji, określające, co słuchacz będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia niezależnie od tego, jak długo trwa ten proces. Nakład pracy przedstawiany w ECTS obejmuje czas, jakiego wymaga zakończenie wszystkich zaplanowanych w procesie kształcenia zajęć (form dydaktycznych) i form samodzielnej pracy słuchacza, takich jak na przykład uczęszczanie na wykłady, udział w zajęciach praktycznych, samodzielna nauka, przygotowanie projektów, egzaminy, itd. Punkty przyporządkowuje się wszystkim edukacyjnym komponentom programu studiów (takim jak grupy przedmiotów, przedmioty z uwzględnieniem wszystkich form dydaktycznych, praca dyplomowa), a odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych efektów uczenia się w ramach każdego komponentu, w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia studiów podyplomowych.                              Program studiów podyplomowych określa, stosownie do zapisów Art. 160 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, że liczba punktów ECTS dla studiów podyplomowych wynosi nie mniej niż 30.

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach:

 • Nowoczesne zarządzanie organizacją w środowisku VUCA z godnie z ESG
 • Manager i przywódca - role i zadania
 • Manager jako katalizator zmian w organizacji
 • Motywacja, motywowanie i zaangażowanie - narzędzia i metody
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie kosztami pracy w organizacji oraz raportowanie luki płacowej
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji
 • Zarządzanie efektywnością pracy i kompetencjami
 • Zdalne zarządzanie pracą
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania HR w kontekście AI i cyberzagrożeń
 • Budowanie odporności psychicznej
 • Zarządzanie kompetencjami w nowoczesnej organizacji, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
 • Narzędzia zapewnienia dobrostanu w organizacji w sytuacji wyzwań psychologicznych
 • Budowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych i tradycyjnych
 • Prawo pracy

W ramach programu oferujemy:

11 modułów tematycznych

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera.

Zarządzanie – poziom ogólny i zarządzanie kapitałem ludzkim – poziom specjalistyczny

Dawka wiedza ogólnej oraz specjalistycznej podana przez trenerów-praktyków.

Zajęcia warsztatowe

- podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera.

Łącznie 2 semestry - 220 h

W tym:

 • 172 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów, 
 • 44 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów, 
 • 4 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami. 

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny:

Barbara
Matyaszek

Założyciel i prezes Heuresis. Certyfikowany trener i konsultant zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem w szkoleniach i doradztwie.
Twórca unikalnych programów rozwojowych opartych na formule blended-learning. Autor innowacyjnego systemu zarządzania kapitale ludzkim Smart Manager, w tym zarządzania rozproszonym zespołem - mierzącym rozwój kompetencji, bezpośrednio odnoszącym się do funkcjonowania przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty: Certified International Professional Negotiator® (CIPN®), Certified International Professional Management Executive® (CIPME®), Certified Human Resource Management Executive® HR Manager (CHRME®) oraz Certified International Professional Training Consultant® (CIPTC®) trener. Opiekun merytoryczny serii programów rozwojowych Excellence in Negotiations® i Excellence in Management®.
Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI.

Zespół trenerów praktyków:


Ewa
Daros

Pracuje w sektorze edukacji i biznesu. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobyła także wykształcenie licencjackie z nauczania języka angielskiego. Posiada kwalifikacje trenera oraz dyplom z zakresu biznesu i administracji i certyfikat lidera, które zdobyła w Londynie.
Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego, a także jako zastępca managera w placówce edukacyjnej w Wielkiej Brytanii. Ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zarządzania dla liderów, managerów oraz z zakresu biznesu i obsługi klienta, które zdobyła pracując jako trener w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Ekspert w budowaniu narzędzi edukacyjnych dedykowanych kształceniu przez Internet z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Zainteresowania naukowe: style zarządzania, motywowania i zarządzanie zmianą w organizacji.

Tomasz
Daros

Absolwent wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych Zarządzanie i Audyt na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także Radcą Prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pracował jako specjalista do spraw prawnych i analiz finansowych oraz jako prokurent samoistny w spółce zajmującej się instrumentami finansowymi. Posiada także wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji procesu konsultacji czy szkoleń w formie zdalnej.


Anna Augustyniak

Z zawodu dziennikarka, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w mediach, PR i marketingu. Od kilkunastu lat pracuje jako manager, zarządzając siecią sprzedaży i rozwojem pracowników w branży usługowej. Zrealizowała wiele projektów rozwojowych, głównie dla kadry managerskiej, a także szkoleń z zakresu komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, prezentacji czy etykiety biznesu. Realizowała wiele projektów z zakresu wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządczych, jest konsultantem platformy do zarządzania Smartmanager. Zdobyła międzynarodowy certyfikat trenera zarządzania Certified International Professional Trainer® (CIPT®).

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, komunikacji, etykiety biznesu oraz wdrażania narzędzi i systemów zarządczych w organizacjach.

Krystyna
Kornas

Trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Coach i Team Coach ICF, certyfikowany konsultant MTQ48® w badaniu oraz rozwijaniu odporności psychicznej.
Manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, Project Manager IPMA®,
licencjonowany doradca zawodowy.
Krystyna posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®)
oraz Certified International Professional Negotiator®(CIPN®), jest również wieloletnim
managerem HR.


Kamil Mielnik

Nauczyciel akademicki lingwistyki stosowanej. Autor kursów w ramach studiów podyplomowych z zakresu multimediów i edukacji. Od roku 2006 jest właścicielem i twórcą własnej platformy e-learningowej, sprawnie wykorzystywanej w ramach zajęć stacjonarnych i zdalnych. Autor licznych kursów dla studentów języka specjalistycznego na uczelniach technicznych z zakresu technologii informacyjnej oraz specjalności nauczycielskiej z wykorzystaniem komputera w nauczaniu języków obcych.
Posiada certyfikat Certified International Professional Trainer® (CIPT®).

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń trenerskich, informatycznych oraz metod i narzędzi pracy zdalnej.

Beata
Zawadzka

Doświadczony trener, coach i ekspert w zakresie zarządzania jakością. Współzałożycielka i współwłaścicielka Masterform. Wieloletnia HR Manager i Quality Manager. Prowadzi consulting w zakresie zarządzanie jakością, rozwiązywanie problemów jakościowych, zarządzanie przez cele, wyznaczanie celów.
Posiada certyfikaty: QM Representative (TUV), Quality Manager (TUV), Certified International Professional Trainer (American Certification Institute).


Monika
Walancik

Doświadczony trener, ekspert w zakresie prawa.
Adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką w Krakowie.
Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Koordynator w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Narodowym Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskiej Akademii.
Posiada certyfikat Certified International Professional Trainer® (CIPT®)

Monika
Jankowska-Rangelov

Magister filologii węgierskiej Uniwersytetu Jagiellonśkiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej. Od 2006 roku związana z sektorem korporacyjnym z ponad 13 letnim stażem kierowniczym. Dyrektorka ds. Włączania Różnorodności w State Street Bank Polska sp. z o.o. , w regionie EMEA współpracuje z ponad 52 sieciami pracowniczymi w 9 krajach europejskich. Aktywna coach-ka (absolwentka akredytowanej przez ICF Szkoły CoachWise w Warszawie), mentorka i trenerka, od 2003 roku realizuje projekty i inicjatywy Diversity & Inclusion we wszystkich wymiarach Różnorodności poprzez szkolenia, kampanie świadomościowe oraz wspieranie sieci tematycznych (networking). Jako praktyk współpracuje od wielu lat z Diversity Hub Think Thank w Krakowie jako Ekspert ds. Różnorodności w zakresie: Płci, Wieku, Wielokulturowości, LGBT+, Niepełnosprawności i Dobrostanu Pracowniczego. Sama jest kobietą z niepełnosprawnością ruchową, mamą 7 letniej Zuzi oraz żoną i na co dzień łączy wielokulturowość w swojej rodzinie.


Dariusz
Krupa

Ekspert ds. inkluzji i różnorodności w międzynarodowej organizacji, gdzie wspiera networki pracownicze i dba o uwzględnianie perspektyw pracowników ze względu na płeć, sprawność, orientację seksualną, wiek czy narodowość. Absolwent socjologii, od lat aktywnie zaangażowany w działania na rzecz rozwoju kapitału społecznego w Krakowie. W poprzednich organizacjach zrealizował pilotaż budżetu obywatelskiego w Krakowie i powołał Krakowskie Centrum Równości.

Agnieszka Kordialik

Ekspert z zakresu międzykulturowości i psychologii motywacji z bogatym doświadczeniem we współpracy z wieloma firmami międzynarodowymi. Realizuje ideę uczenia się przez całe życie poprzez współpracę z uczelniami warszawskimi - prowadziła m,in. wykłady na Uniwersytecie III Wieku. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-konsultingową. Mistrz NLP, Praktyk PRISM Brain Mapping, praktyk Belbin, posiada certyfikat Certified International Professional Trainer® (CIPT®), Europejski Certyfikat Analizy Transakcyjnej, certyfikat Mentora i Coacha Brian Tracy International.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: trener biznesu, etykieta i negocjacje międzykulturowe, zarządzanie zmianą osobistą, zarządzanie zmianą w organizacji, coaching relacji osobistych i zawodowych.


Zespół ekspertów:

Klaudia
Kossowska

Opiekun merytoryczny serii Programów Rozwojowych Excellent Business Trainer®. Wiceprezes Zarządu Heuresis. Klaudia zajmuje się doradztwem w zakresie HRM, prowadzi projekty rekrutacyjne i rozwojowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w działaniach związanych z rozwojem kadr oraz wieloletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora personalnego. Posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) i Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®). Prezes Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium. Prowadzi doradztwo w zakresie ZZL, w tym projekty rekrutacyjne i rozwojowe, działania CSR w obszarze Long Life Learning oraz szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener i mentor w projektach doradczych i szkoleniowych. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI.

Marta
Rokoszak

Dyrektor Personalny – Członek Zarządu odpowiedzialna za kreowanie polityki personalnej firmy PZL Mielec (Grupa Lockheed Martin). Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu – Maastricht School of Management o kierunku Zarządzanie Firmą i Polityka Przedsiębiorstw.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania personelem w firmach: FMCG, motoryzacyjnej, dóbr przemysłowych, a obecnie w branży lotniczej. Realizowała wiele projektów z zakresu zarządzania Zasobami Ludzkimi, zarówno w zakresie programów rozwojowych, zmiany kultury organizacyjnej, podnoszenia efektywności biznesowej, budowania relacji z organizacjami pracowniczymi jak i wdrożeń z obszaru wynagrodzeń i świadczeń.
W ramach swojej odpowiedzialności i zadań odpowiedzialna również za budowanie partnerskich relacji i współpracy z organizacjami związkowymi oraz za nadzór nad wdrażaniem kultury i metodyki zarządzania projektami w firmie.

Małgorzata
Żurawska

Absolwentka MBA Oxford Brookes University. Ukończyła Excellence in HR Management Certified International Human Resource Manager (CICHRM©.)
Ponad 20 letnie doświadczenie w obszarach HR. Specjalizuje się w programach rozwojowych i motywacyjnych, ocenach rocznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu wynagrodzeniami i systemem benefitów, a także w budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Od 10 lat działa w sektorze produkcyjnym jako HR Manager stawiając czoła standardom: ISO,BRC, QRM, Lean Manufacturing.
Setki przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, w tym także jako certyfikowany Assessor AC/DC.
Doświadczona we wdrażaniu i certyfikacji standardu SA8000 ( Social Accountability).

Rekrutacja

Opłaty

Opłata wpisowaPodstawowe czesne2 raty4 raty
350 PLN 18 800 PLN 9 870 PLN 5 170 PLN

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminy4.11.2023 r.
wysokość zniżki700 PLN

Opłaty prosimy kierować na konto Wrocławskiej Akademii Biznesu we Wrocławiu. Więcej informacji pod linkiem poniżej.

Rekrutacja

Więcej informacji oraz rekrutacja znajdują się pod tym linkiem.